Название: Програма дисципліни. Факультет заочної (дист.) форми навчання; для осіб з в.о.

Жанр: Медична ботаніка

Просмотров: 2501


ПерелІк контрольних питань до Іспиту

1. Мета та завдання медичної ботаніки, її зв'язок з фармакогнозією та іншими дисциплінами, використання у фармації та медицині.

2. Положення рослин у системі живих організмів. Основні ознаки живого, їх прояв у рослин.

3. Клітинна теорія, її автори, основні положення. Сучасне визначення клітини.

4. Відмінності клітин прокаріот і еукаріот. Будова рослинної клітини.

5. Протопласт і його компоненти:

5.1. Ядро: будова, хімічний склад, значення.

5.2. Цитоплазма: структура, хімічний склад, біологічні та фізико-хімічні властивості, значення. Органоїди та ендомембранні структури цитоплазми.

5.2.1. Пластиди: утворення, типи і різновиди, їх структура, хімічний склад і функції. Значення та практичне використання пігментів пластид. Біологічний взаємозв'язок і взаємопере-ходи пластид.

5.2.2. Мітохондрії: утворення, структура, хімічний склад, значення.

5.2.3. Рибосоми: структура і хімічний склад, розміщення у клітині, функції.

5.2.4. Ендомембранні структури - ендоплазматичний ретикулум і комплекс Гольджі (тільця Гольджі - діктіосоми, бульбашки Гольджі): їх будова та значення.

5.2.5. Мікротільця, мікротрубочки, мікрофіламенти: будова, склад і значення.

6. Продукти життєдіяльності протопласту:

6.1. Клітинна оболонка: утворення, структура, хімічний склад; пори клітинної оболонки, їх типи і особливості будови; вторинні зміни клітинної

оболонки, їх значення; якісні мікрореакції на речовини клітинної оболонки, її практичне використання.

6.2. Вакуолі з клітинним соком: утворення, положення у клітині, значення; склад клітинного соку, практичне використання вакуолярних вклечень.

6.3. Клітинні включення: утворення, класифікація за значенням, фізико-хімі-чними ознаками і місцем накопичення у клітині.

6.3.1. Кінцеві продукти метаболізму, чи екскрети: кристалічні включення, їх хімічна природа, утворення і накопичення в клітинах, тканинах і органах; різновиди форм і діагностичне значення, якісні реакції.

6.3.2. Запасні, або резервні, речовини - вуглеводи, білки, жирна олія:

6.3.2.1. Рідкі, розчинні вуглеводи - моно- і дісахариди, полісахариди (інулін і глікоген): місця синтезу, форма запасання, значення і практичне використання.

6.3.2.2. Твердий, нерозчинний полісахарид - крохмаль: види крохмалю, фізико-хімічні властивості, реакції виявлення, форма запасання. Крохмальні зерна: утворення, будова, типи, діагностичне значення, практичне використання.

6.3.2.3. Запасні білки, або алейрон: відміни від конституційних білків, місця локалізації в клітині, форма запасання. Алейронові зерна: утворення, будова, типи, місця накопичення, якісні мікрореакції, значення і практичне використання.

6.3.2.4. Жирна олія: хімічна природа і властивості, утворення та форма накопичення в клітині, відмінності від ефірної олії, реакції виявлення, значення, використання.

6.4. Ергастичні речовини різноманітної природи і значення для клітин і рослини: ефірна олія, смоли і бальзами, дубильні речовини, слизи і камеді, алкалоїди, флавоноїди та інші, їх біологічне значення та практичне використання.

7. Взаємозв'язок і взаємодія клітин у рослинному організмі

Рослинні тканини: визначення, класифікація за походженням, морфологією, функціями, розміщенням в органах; відмінні діагностичні ознаки основних груп тканин:

7.1. Твірні тканини, або меристеми: функції, особливості будови меристематичних клітин, класифікація і значення меристем.

7.2. Покривні тканини: функції, класифікація.

9

7.2.1. Первинна покривна тканина - епідерма: утворення, особливості, функції, основні гістологічні елементи, їх будова і призначення.

7.2.1.1. Основоположні епідермальні клітини: особливості будови, функції, діагностичні ознаки.

7.2.1.2. Продиховий апарат: функції, будова, механізм роботи, основні типи і їх діагностичне, таксономічне значення.

7.2.1.3. Епідермальні трихоми: різноманітність і класифікація, будова, фізіологічне і діагностичне значення, практичне використання.

7.2.2. Вторинні покривні тканини - перидерма і кірка: їх утворення, будова, значення, використання. Будова і функціонування сочевичок, їх діагностичні ознаки.

7.3. Покривно-поглинальна тканина кореня - епіблема, або ризодерма: особливості будови та функціонування.

7.4. Основні тканини - асиміляційна, запасаюча, водо- та газонакопичуюча: функції, особливості будови, розташування в органах та їх частинах.

7.5. Видільні (секреторні) тканини і структури: функції, класифікація, діагностика.

7.5.1. Ендогенні видільні тканини і структури: особливості функціонування, розміщення в органах, класифікація:

7.5.1.1. Клітини-ідіобласти: їх відзнаки, розташування в органах, хімічна природа і склад секрету.

7.5.1.2. Вмістища секрету, ходи і канальці: класифікація за способом утворення, розташування в органах і їх частинах, склад секрету, таксономічне і діагностичне значення.

7.5.1.3. Молочники: класифікація за способом утворення і будови, склад, значення і використання молочного соку, таксономічне і діагностичне значення.

7.5.2. Екзогенні видільні тканини і структури: особливості функціонування, місця локалізації, класифікація.

7.5.2.1. Залозисті трихоми (головчасті волоски, залозки, луски, нектарники): особливості будови, функції, склад, значення, використання секретів, таксономічне значення.

7.5.2.2. Гідатоди, або водяні продихи: утворення, місце знаходження, функціонування.

7.6. Механічні тканини - коленхіма, склеренхімні волокна (перициклічні, луб'яні, деревинні), склереїди: їх функції, особливості будови, типи, розташування в органах, діагностичне значення.

7.7. Провідні тканини: функції, класифікація.

7.7.1. Провідні тканини, що забезпечують висхідний тік води і мінеральних речовин - судини і трахеїди (трахеальні елементи): утворення і особливості будови, ознаки примітивні та прогресивні, принципи функціонування, різноманітність типів, їх діагностичне значення.

7.7.2. Провідні тканини, що забезпечують низхідний тік органічних речовин - ситовидні клітини, ситовидні трубки з клітинами-супутницями: утворення, особливості будови, принципи функціонування.

7.8. Комплексні тканини - флоема (луб) і ксилема (деревина): утворення, гістологічний склад, розташування в органах, значення.

7.9. Провідні пучки: утворення, склад, типи, розміщення в органах, діагностичне значення.

8. Еволюція тіла рослинних організмів від слані (талому) у нижчих до вегетативного тіла - у вищих. Закладання та розвиток вегетативних органів, їх загальні закономірності, морфолого-анатомічна та функціональна цілісність організму.

9. Вегетативні органи: визначення, функції, морфолого-анатомічні ознаки.

9.1. Корінь: визначення як органу рослини, функції, види коренів, типи кореневих систем. Зони кореню, їх будова та функції. Диференціація меристем, первинна та вторинна будова коренів. Спеціалізація та метаморфози коренів, типи коренеплодів, особливості їх утворення та будови.

9.2. Пагін: його визначення як органу рослини, функції, відмінність від кореню; частини пагону, різноманітність пагонів залежно від довжини меживузлів, способу наростання, ступе

10

ня та типу галуження, положення в просторі, форми поперечного січіння стебла та ін. Характеристика структурних елементів пагону:

9.2.1. Бруньки: визначення, будова, класифікація за місцеположенням, структурою, функціями.

9.2.2. Стебло: визначення, функції, закономірності анатомічної будови, типи будови, відзнаки у будові стебла рослин трав'янистих одно- та дводольних, деревинних покрито- та голонасінних. Ознаки, що мають значення для опису та діагностики стебел.

9.2.3. Лист: визначення як органу рослини; частини листків, їх закладення та розвиток, особливості будови та функції. Типи листків та їх морфологічна різноманітність. Типи анатомічної будови листової пластинки. Вплив зовнішніх факторів на морфолого-анатомічну будову листа. Ознаки, що служать для опису та діагностики листа.

9.3. Метаморфози пагона та його складових частин. Поняття про гомологічні та аналогічні органи.

9.3.1. Підземні метаморфози пагона - кореневище, бульба, цибулина, бульбоцибулина: походження, будова, морфологічні типи, анатомічні особливості, діагностичне значення.

9.3.2. Надземні метаморфози пагона - колючки, вуса, батоги, вусики та ін.: походження, будова, функції, діагностичне значення.

10. Генеративні органи: визначення, походження.

10.1. Суцвіття як спеціалізований пагін, що несе квітки: походження, біологічна роль, частини суцвіття, класифікація та коротка характеристика. Ознаки, що служать для опису та діагностики суцвіть.

10.2. Квітка: визначення, походження, симетрія, частини квітки та їх морфологічна характеристика: складання формули квітки та її морфологічний опис.

10.2.1. Квітконіжка, квітколоже: визначення, форми квітколожа та розташування на ньому частин квітки; утворення гіпантію, його участь у формуванні плода.

10.2.2. Оцвітина: її типи, характеристика складових частин - чашечки та віночка: їх функції, різноманітність типів та форм, метаморфози та редукція, діагностичне значення.

10.2.3. Андроцей: визначення, його типи, позначення у формулі, будова тичинки, призначення її частин, їх редукція; мікроспорогенез та мікрогаметогенез, утворення та будова пилкового зерна - чоловічого гаметофіту. Таксономічне значення андроцею.

10.2.4. Гінецей: визначення, типи, поняття про плодолисток; будова маточки та призначення її частин, положення зав'язі, позначення різних типів маточки та гінецею у формулі квітки; будова та значення насінного зачатка, або макроспорангія; і його мегаспорогенез та мегагаметогенез, утворення та будова зародкового мішка - жіночого гаметофіту. Таксономічне значення гінецею.

10.3. Запилення: визначення процесу, типи, прогресивні риси, пристосування квітки до запилення та запліднення.

10.4. Подвійне запліднення: його суть, перетворення у заплідненій квітці, формування насінин та плодів.

10.5. Плід: визначення, частини, їх походження та особливості будови; різноманіття плодів, їх морфологогенетична класифікація та морфологічні типи; утворення та будова суплідь; морфологічний опис плодів; діагностичне значення та практичне застосування.

10.6. Насінина: визначення, частини насінини, відміни у будові насінин голонасінних, одно- та дводольних покритонасінних, класифікація за наявністю та локалізацією поживної тканини, за характером поживних речовин; значення насіння, їх використання.

10.7. Способи розповсюдження плодів та насіння, різноманітність пристосувань для розповсюдження та їх діагностичне значення.

11. Систематика як біологічна наука: мета, завдання, методи, розділи ботанічної систематики; типи систем, таксономічні категорії і таксони, бінарна номенклатура; зв'язок з іншими розділами ботаніки.

12. Основи еволюції тіла, стели та форми розмноження у рослин.

13. Різноманітність і класифікація живих організмів; надцарства прокаріоти і еукаріоти; нижчі та вищі рослини; основні відмінності в їх будові; представники цих груп організмів.

11

14. Царство бактерії, відділ ціанобактерії, або синьо-зелені водорості: особливості будови клітин, поширення, живлення, розмноження, значення, представники та їх використання.

15. Царство гриби: особливості будови грибної клітини, живлення, розмноження, екологія, значення.

15.1. Відділ справжні гриби, класи зигоміцети, аскоміцети, базідіоміцети: будова вегетативного тіла, живлення, розмноження, представники: мукор, дріжджі, ріжки, трутовик, чага, пеніцил, аспергіл та інші: їх значення, використання в медицині тощо.

15.2. Відділ лишайники: загальна характеристика, будова, класифікація, живлення, розмноження, екологія, значення, застосування представників (ягель, кладонія, уснея та ін.).

16. Царство рослини.

16.1. Водорості - несистематична умовна група нижчих рослин: загальна характеристика, екологія, значення; характеристика відділів зелені, бурі водорості: особливості будови клітин і тіла, розмноження, розповсюдження, значення, представники (хламідомонада, хлорела, улотрикс, спірогіра, ламінарія, фукус), їх застосування.

16.2. Підцарство вищі рослини: прогресивні ознаки, класифікація.

16.2.1. Вищі спорові безсудинні - відділ моховидні. Вищі спорові судинні - відділи плауновидні, хвощевидні, папоротевидні: загальна характеристика відділів; життєві цикли з чергуванням поколінь на прикладі типових представників, морфологічні ознаки, значення і використання представників (зозулин льон звичайний, сфагнум, плаун булавовидний, плаун-баранець, селагінела плауновидна, хвощ польовий, папороть чоловіча).

16.2.2. Вищі насінні: прогресивні ознаки, класифікація.

16.2.2.1. Відділ голонасінні: загальна характеристика, розмноження, класифікація. Морфоло-го-анатомічні та екологічні ознаки родин соснові, кипарисові, ефедрові; будова, значення і використання представників родів сосна, ялина, ялиця, модрина, яловець, туя, ефедра.

16.2.2.2. Відділ покритонасінні: прогресивні ознаки, загальна характеристика, класифікація, порівняльна характеристика класів однодольні та дводольні. Морфолого-анатомічні ознаки родин, їх представники; ви-дова морфолого-анатомічна діагностика лікарських рослин, їх екологія та застосування. Перелік родин, родів і видів:

Цибулеві- цибуля городня, часник.

Злакові - рід пшениця, рід жито, рід овес, рід рис, рід кукурудза, рід пирій.

Гречкові - гречка посівна, гірчаки перцевий, почечуйний і зміїний, спориш звичайний, рід ревінь, рід щавель.

Капустяні - рід капуста, рід гірчиця, грицики звичайні, жовтушник сірий.

Вересові - верес звичайний, багно звичайне, мучниця звичайна, брусниця, чорниця звичайна, журавлина звичайна.

Розові - рід шипшина, малина звичайна, суниці лісові, родовик лікарський, перстач прямостоячий, горобина звичайна, аронія чорноплода, рід глід, терен колючий, арбикос звичайний, мигдаль звичайний, черемха звичайна.

Бобові - термопсис ланцетовидний, солодка гола, астрагал шерстистоквітковий, вовчуг польовий, буркун лікарський, робінія звичайна.

Селерові - кмин звичайний, аніс звичайний, кріп запашний, фенхель звичайний, коріандр посівний, морква посівна, пастернак посівний, петрушка городня, болиголов плямистий, цикута отруйна.

Жостерові - крушина ламка, жостір проносний.

Ясноткові - м'ята перцева, шавлія лікарська, чебрець звичайний та плазкий, материнка звичайна, собача кропива серцева, меліса лікарська, лаванда колоскова. Пасльонові - беладонна звичайна, рід дурман, блекота чорна, картопля. Ранникові - рід наперстянка, рід дивина, льонок звичайний.

Айстрові - деревій звичайний, цмин пісковий, полин гірка, ромашка лікарська, р. пахуча, нагідки лікарські, кульбаба лікарська, пижмо звичайне, підбіл звичайний, лопух справжній, оман високий, ехінацея пурпурова.

12

17. Морфолого-анатомічні діагностичні ознаки, екологія і застосування деяких розповсюджених в Україні лікарських та їстівних рослин: горицвіт весняний, чистотіл звичайний, кропива дводомна, звіробій звичайний, подорожник великий, алтея лікарська, валеріана лікарська, льон звичайний, дуб звичайний, береза бородавчаста, липа серцелиста, гіркокаштан звичайний, обліпиха крушиновидна, калина червона, бузина чорна, алое деревовидне, конвалія звичайна, аїр тростинний.

18. Елементи географії рослин:

Поняття про ареал, формування ареалів, типи, розміри ареалів. Рослини ендеми і космополіти. Флора і її головні елементи.

19. Елементи екології рослин і основні умови існування організмів, екологічні фактори та їх вплив на рослини.

19.1. Волога як екологічний фактор, рослини гігро-, гідро-, мезо-, ксеро-, склерофіти та сукуленти.

19.2. Тепло як екологічний фактор, спеко- і морозостійкість, світловий режим, світолюбиві, тінелюбиві і тіневитривали рослини.

19.3. Грунтові, чи едафічні фактори, фізичні властивості і сольовий режим грунту, рослини псамофіли та галофіти.

19.4. Біотичні фактори. Інтродукція та акліматизація рослин.

20. Елементи фітоценології і рослинні співтовариства, їх формування та структура, рослинні зони і основні типи рослинного покриву Землі.

20.1. Рослинність тундри, типи лісів, головні лісоутворюючі породи, їх народногосподарське значення.

20.2. Рослинність степів і пустель.

20.3. Вологі та сухі субтропіки, цінні субтропічні культури, явище вертикальної поясності, рослинність гірських областей.

20.4. Луки та болота.

20.5. Рослинні ресурси України, їх раціональна експлуатація, охорона, поновлення.

13

загрузка...