Название: Основи загальної та фармацевтичної гігієни

Жанр: Гігієна у фармації

Просмотров: 4338


Тема 11. санітарно-протиепідемічний режим в аптеках. методи оцінки ефективності протимікробних заходів

Стерилізація, дезінфекція й антисептика посідають центральне місце в системі заходів, спрямованих на підтримку санітарно-протиепідемічного режиму в аптеках і на фармацевтичних підприємствах.

Об'єктами стерилізації є ін'єкційні розчини, порошки, матеріали первинної упаковки й допоміжні матеріали, живильні середовища для контролю мікробіологічної чистоти та стерильності лікарських засобів, мембранні фільтри тощо. При цьому частіше використовують фізичні (термічна, радіаційна, ультразвукова стерилізація, стерилізация струмами високої й надвисокої частоти, лазерним й електронним УФ-ви-промінюванням), рідше хімічні (розчини речовин або гази) і механічні (фільтрація) методи.

При проведенні дезінфекції об'єкта (поверхні приміщення, технологічне та санітарно-технічне обладнання, комунікації, прибиральний інвентар тощо) найчастіше використовують хімічні, рідше фізичні й механічні засоби. Сучасні вимоги до дезінфекційних речовин включають: широкий спектр антимікробної дії, мікробоцидний ефект, добру розчинність у воді, відсутність пошкоджуючої дії на оброблювані об'єкти, низьку токсичність і алергенність.

117

Антисептичні засоби повинні забезпечувати знищення патогенних та сапрофітних мікроорганізмів на шкірі рук персоналу. З цією метою використовують спирт етиловий 76 \%, 2,4 \%-й розчин рецептури С-4 (суміш розчинів перекису водню й мурав'їної кислоти), дегмін, 1 \%-й йодопірон 0,1 \%-й октенідерм, октенісепт й інші.

З метою запобігання появи стійких варіантів мікробів та їх розповсюдження дезінфекційні та антисептичні засоби слід чергувати кожні 1—3 місяці.

Контроль ефективності дезінфекційних заходів здійснюють за допомогою бактеріологічного (метод змивів), фізичного та хімічного методів. Останній ґрунтується на зміні кольору індикаторної речовини при взаємодії з дезінфекційною речовиною або кольору й аґрегатного стану при дії температурного фактора.

Мета: знати методи й режими дезінфекції і стерилізації різних об'єктів в умовах аптек і фармацевтичних підприємств, уміти їх використовувати, здійснювати контроль ефективності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Санітарно-протиепідемічний режим в аптеках, основні вимоги.

2. Відмітні особливості понять стерилізація, дезінфекція й антисептика.

3. Стерилізація: об'єкти й методи в аптеках і на фармацевтичних підприємствах.

4. Дезінфекція: об'єкти й методи в аптеках і на фармацевтичних підприємствах.

5. Класифікація дезінфекційних речовин, сучасні вимоги до них.

6. Методи контролю ефективності дезінфекції, стерилізації й антисептики.

Завдання 1. Визначення ефективності термічного засобу стерилізації аптечного посуду (біологічний метод)

З метою запобігання вторинної контамінації роботу виконують з додержанням правил асептики, безпосередньо після проведеної стерилізації аптечного посуду. Використовуючи пінцет, зволожують стерильну марльову серветку (5 х 5 см) стерильною водою, протирають нею протягом 1 хв внутрішню, потім зовнішню поверхню флакона (або іншого виду аптечного посуду), після чого переносять у колбу зі стерильною водою. Колбу ретельно струшують, за допомогою пінцета серветку

118

віджимають об внутрішню поверхню колби та виймають. Піпеткою відбирають 0,2 мл змиву, вносять у пробірку з бульйоном Хоттінгера, і такі ж об'єми вносять у пробірки з тіогліколевим середовищем і середовищем Сабуро. Посіви поміщають в термостат: в бульйоні Хоттінгера й тіогліколевому середовищі їх витримують при температурі 32 °С, в середовищі Сабуро — при 22 °С протягом 5-8 діб.

Про ефективність проведеної стерилізації свідчить відсутність росту мікробів на всіх середовищах. За наявності росту мікробів роблять висновок про нестерильність посуду.

Завдання 2. Визначення ефективності дезінфекції робочих поверхонь (столів, обладнання та інше) біологічним методом

Проби відбирають не пізніше ніж 30-45 хв після закінчення дезінфекції в умовах, що виключають вторинну контамінацію. Площа змиву повинна складати 100 см2, для чого використовують спеціальні обмежувальні трафарети (10 х 10 см). Змиви беруть стерильними ватними тампонами на скляних або металевих утримувачах, вмонтованих в пробірки, що містять 10 мл зволожувача (стерильний буферний розчин з натрієм хлоридом і пептоном з доданням у разі необхідності відповідного інактиватора дезінфектанта, наприклад, 1\%-го розчину гіпосульфіту для хлорвмісних препаратів), після чого засівають живильні середовища — м'ясо-пептонний агар (МПА) й агар Сабуро на чашках Петрі, проводячи по них тампоном декілька разів. Другий тампон після взяття змиву занурюють в середовище Кесслера (для подальшого виявлення бактерій групи кишкових паличок). Посіви на МПА (для визначення кількості бактерій) інкубують в термостаті при температурі 32,5 ± 2,5 °С, на середовищі Сабуро (для визначення кількості грибків) - при 22,5 ± 2,5 °С протягом 5 діб, середовищі Кесслера — 32,5 ± 2,5 ° протягом 48 годин.

Облік результатів. За відсутності росту бактерій на живильних середовищах роблять висновок про ефективність проведеної дезінфекції. За наявності росту бактерій на середовищі Кесслера проводять висів на середовище Ендо і подальшу ідентифікацію бактерій за морфологічними, культуральними і біохімічними властивостями. За наявності гладеньких, червоного кольору колоній, що належать грамнеґативним оксідазо-неґативним паличкам, які ферментують лактозу з утворенням газу й кислоти, роблять висновок про присутність на обробленій поверхні бактерій групи кишкових паличок і, отже, про неефективність проведеної дезінфекції.

119

Показником ефективності проведеної дезінфекції є відсутність в змивах бактерій групи кишкових паличок і наявність не більш 5 колоній неспороутворюючих мікроорганізмів на двох чашках Петрі зі змивів, відібраних під час роботи.

Завдання 3. Оцінка якості дезінфекції хімічним методом (експрес-метод)

Стерильний ватний тампон змочують спочатку 10 \%-м розчином калію йодиду, потім свіжевиготовленим 1 \% розчином крохмалю. Протирають заздалегідь оброблену хлорвмісним дезінфектантом (наприклад, хлораміном Б) поверхню.

Облікрезультатів. Синє забарвлення свідчить про присутність активного хлору і, отже, про надійність проведеної дезінфекції.

Завдання 4. Оцінка якості гігієнічної антисептики рук біологічним методом

Оцінку ефективності антисептичного засобу здійснюють безпосередньо після проведеної обробки рук. Стерильним ватним тампоном, змоченим стерильною водою, ретельно протирають долоні, тильні боки кистей рук, міжпальцеві й піднігтьові ділянки, після чого проводять декілька разів по поверхні живильних середовищ в чашках Петрі з МПА й агаром Сабу-ро. Посіви інкубують в термостаті при температурі 35 і 25 °С відповідно протягом 48 годин.

Облік результатів. Відсутність росту мікробів на живильних середовищах свідчить про якісну обробку рук антисептиком і його ефективність. За наявності росту бактерій проводять їх подальшу ідентифікацію. Наявність кишкових паличок в змивах свідчить про грубе порушення правил особистої гігієни та необхідність термінових профілактичних заходів. В процесі роботи допускається не більше 5 неспороутворюючих колоній в змивах з рук одного працівника на двох чашках.

СХЕМА ПРОТОКОЛУ

Тема заняття.

1. Визначення ефективності термічного засобу стерилізації аптечного посуду.

Метод ... .

Об'єкт стерилізації ... . Живильні середовища ... .

Умови культивування посівів (температура, час) . . Результати ... .

120

Висновок. На живильних середовищах ... (не) виявлено ріст мікробів, що свідчить про (не) ефективність цього методу стерилізації і додержання (порушення) режиму стерилізації.

2.Оцінка якості дезінфекції робочих поверхонь.

Метод ... .

Об'єкт дезінфекції ... . Дезінфекційний засіб ... .

Час узяття змиву після обработки дезрозчином ... .

Площа обробленої поверхні ... .

Зволожувач . .

Живильні середовища . .

Умови культивування (час, температура) ... .

Результати ... .

Висновок. На підставі санітарно-гігієнічних досліджень, проведених в ... , встановлено, що в змивах з робочих поверхонь ... (не) виявлені бактерії групи кишкових паличок, загальна кількість мікроорганізмів складає ., що свідчить про (не) ефективність проведеної дезінфекції.

3. Оцінка якості дезінфекції хімічним (експрес) методом.

Принцип методу ... . Об'єкт дезінфекції . . Результат ... .

Висновок. Хімічний, експрес-метод контролю якості проведеної дезінфекції (не) підтвердив її ефективність.

4.Оцінка якості гігієнічної антисептики рук.

Метод . . Антисептик . .

Час взяття змиву після обробки рук антисептиком . . Живильні середовища . . Умови культивування (температура . , час .). Результати ... .

Висновок. На підставі проведених санітарно-гігієнічних досліджень встановлено, що в змивах з рук після обробки антисептиком (не) виявлені мікроорганізми, що свідчить про їх (не) ефективність.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Тестовий контроль знань.

2. Вирішення ситуаційних задач.

121

ТЕСТИ

1. Відповідно до вимог СМР при виробництві лікарських препаратів необхідно дотримуватись комплексу заходів, спрямованих на запобігання їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів?

A. Дезінфекція. Б. Антисептика.

B. Асептика.

Г. Стерилізація. Д. Дератизація.

2. Відповідно до сучасних уявлень найбільш повне звільнення об'єкта від мікроорганізмів досягається:

A. При стерилізації. Б. При антисептиці.

B. При дезінфекції.

3. Об'єктами стерилізації є:

A. Матеріали первинного упакування. Б. Ін'єкційні розчини.

B. Руки персоналу.

Г. Технологічний одяг. Д. Живильні середовища.

4. Об'єктами дезінфекції є:

A. Поверхні устаткування. Б. Аптечний посуд.

B. Руки персоналу.

Г. Повітря приміщення. Д. Технологічний одяг.

5. Об'єктами гігієнічної антисептики є:

A. Повітря приміщення. Б. Аптечний посуд.

B. Лікарські препарати. Г. Руки персоналу.

6. До хімічних дезінфікуючих засобів ставлять вимоги:

A. Вибірковість антимікробної дії.

Б. Широкий спектр антимікробної дії.

B. Стабільність при зберіганні. Г. Низька токсичність.

Д. Мікробоцидний тип дії. Е. Мікробостатичний тип дії.

122

7. Стерилізація спрямована на вивільнення об'єкта від мікроорганізмів: А. Патогенних.

Б. Умовно-патогенних.

8. Сапрофітних. Г. Усіх видів.

8. Порушення санітарно-протиепідемічного режиму в виробництві ін'єкційних розчинів може бути причиною їхньої пірогенності. Укажіть ознаку пірогенноїреакції:

A. Гіпертензія. Б. Гіпотермія.

B. Гіпертермія. Г. Гіпотензія.

9. Після введення препарату в хворого виникли ознаки пірогенноїреакції. Укажіть причину з урахуванням способу введення препарату:

A. Інтраназальне. Б. Сублінгвальне.

B. Парентеральне. Г. Пероральне.

10. Для запобігання формуванню стійкості мікроорганізмів до дезін-фікуючих засобів необхідно:

A. Чергувати дезінфекційні засоби.

Б. Регулярно використовувати один дезінфекційний засіб.

B. Використовувати сумісно дезінфекційний і миючий засоби. Г. Знижувати концентрацію дезінфекційного засобу

11. Оберіть метод стерилізації технологічного одягу персоналу аптеки.

A. Пара під тиском. Б. Сухий жар.

B. Пара текуча. Г. Тиндалізація.

Д. Мембранна фільтрація.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1.

Необхідно провести профілактичну дезінфекцію виробничих приміщень аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

123

Задача 2.

Необхідно провести дезінфекцію виробів із ґуми та пластмаси в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режим дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 3.

Необхідно провести дезінфекцію прибирального інвентаря в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 4.

Необхідно провести дезінфекцію металевих і скляних виробів в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 5.

Необхідно провести дезінфекцію санітарно-технічного обладнання (раковини, унітази тощо) в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 6.

Необхідно здійснити дезінфекцію технологічного взуття персоналу аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 7.

Необхідно простерилізувати аптечний скляний посуд. Запропонуйте методи, режими, устаткування та умови проведення стерилізації, методи контролю її ефективності.

Задача 8.

Необхідно простерилізувати фільтрувальний папір і пергамент в умовах аптеки. Запропонуйте метод, режим, устаткування й умови проведення стерилізації, методи контролю її ефективності.

Задача 9.

В умовах аптеки необхідно простерилізувати вироби з полімерних матеріалів. Запропонуйнте методи, режими й умови проведення стерилізації, методи контролю її ефективності.

Задача 10.

Необхідно здійснити профілактичну антисептичну обробку рук персоналу аптеки. Запропонуйте антисептичні засоби, їхню концентрацію, спосіб обробки.

124

загрузка...