Название: Перша долікарська допомога

Жанр: Перша долікарська допомога

Просмотров: 5045


Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор, доктор хім. наук, професор

_І.С.Гриценко

"_"_2005 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА З ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

Для спеціальності 7.110201 «Фармація» Факультет заочний (дист.) №2

Форма Заочна Строк навчання   5,5 років Кафедра Фармакотерапії

 

 

 

 

Підсумковий контроль по семестрам

Обсяг роботи студентів в годинах

Розподіл за видами занять

іспитів

заліків

контрольних

всього

ауди-торних занять

самостійна робота

ле-

 

 

 

робіт

позаауди-

самопі-

кції

лабораторні

практичні

 

 

 

 

торні заняття

готовка

 

заняття

заняття

 

5

 

54

14

 

40

4

 

10

Робочу програму склали: кандидат мед.наук, доцент Л.В.Деримедвідь

доктор фарм. наук, професор Б.А.Самура кандидат мед. наук, доцент Б.Б. Самура кандидат мед. наук, доцент B.C. Кашута

Програму обговорено на засіданні кафедри „ 30 " червня 2005 р.

Протокол № 38

Завідувач кафедри_доцент Л.В.Деримедвідь

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з_

„_"_2005 р., протокол №_

Голова циклової методичної комісії_професор Бондар B.C.

2

загрузка...

загрузка...