Название: Формування ринкової економіки - Збірник наукових праць

Жанр: Економічна теорія

Просмотров: 3575


Содержание

Читати: Аннотация
Читати: Вступне слово ректора університету, доктора економічних наук, професора, академіка апн україни ТеорІя соцІально-технологІчного укладу І сучасне державне антикризове управлІння
Читати: ІнституцІональна теорІя циклІчностІ економІчного розвитку та ІнституцІйнІ причини кризи другоЇ Антикризове управлІння нацІональною економІкою в умовах глобальних ризикІв
Читати: Ноосферное развитие как условие и фактор преодоления системного кризиса
Читати: Антикризова полІтика в регІонІ спІвдружностІ незалежних держав
Читати: Антикризове регулювання Єс у контекстІ завдань економІчноЇ конвергенцІЇ краЇн-учасниць
Читати: Кого влаштовуЄ ІнерцІйний сценарІй структурних змІн в украЇнськІй економІцІ?
Читати: Институциональные основы обоснования критериев эффективного государства
Читати: Формування передумов для стабІльного функцІонування нацІональноЇ економІки в умовах пІдвищення УкраЇнська криза у свІтлІ теорІЇ периферІйного розвитку
Читати: Проблеми врахування циклІчних коливань при виборІ спрямованостІ бюджетноЇ полІтики
Читати: СвІтовий досвІд подолання соцІальних наслІдкІв фІнансовоЇ кризи
Читати: Індекс ризику як показник ймовІрностІ настання кризовоЇ ситуацІЇ в банку
Читати: СтруктурнІ змІни в нацІональнІй економІцІ як спосІб протистояння кризовим явищам
Читати: МакроекономІчна теорІя та стереотипи макроекономІчноЇ полІтики в контекстІ глобальноЇ фІнансовоКультуро-соцІальна природа сучасноЇ кризи краЇновоЇ економІки
Читати: СучаснІ проблеми державного управлІння у сферІ економІчноЇ конкуренцІЇ
Читати: ПрІоритети антикризовоЇ полІтики сша: уроки для украЇни
Читати: ЕкономІчнІ кризи І економІчна теорІя: аспекти взаЄмовпливІв
Читати: ВзаЄмозв’язок державного регулювання ринку працІ з розвитком людського капІталу в украЇнІ
Читати: ІнституцІйнІ змІни та довІра в системІ антикризового управлІння економІкою украЇни
Читати: ЗовнІшнІй борг та можливостІ антикризовоЇ полІтики в сучаснІй украЇнІ
Читати: Изменение характера элитного сектора экономики в периоды кризисов и системных трансформаций
Читати: ІнновацІйний чинник сталого розвитку економІки
Читати: Методичне забезпечення пІдвищення ефективностІ ІнвестицІй у системІ державноЇ антикризовоЇ полІКлючовІ принципи глобального антициклІчного регулювання
Читати: Вплив техноглобалІзму на модифІкацІю економІчного циклу
Читати: ЕкономІчний цикл, як закономІрнІсть розвитку нелІнІйноЇ соцІально-економІчноЇ системи
Читати: ВІртуальнІсть економІк як передумова економІчних коливань
Читати: АналІз досвІду державного антикризового управлІння нацІональною економІкою в краЇнах g7 пІд часСвІтова криза’2008 у свІтлІ економІчноЇ психологІЇ
Читати: Розвиток внутрІшнього ринку — стратегІчний напрям виведення вІтчизняноЇ економІки з кризового сІнформацІйнІ впливи як головний Інструмент здІйснення трансферу економІчноЇ кризи
Читати: Формування теорІЇ циклІчностІ пІд впливом результатІв дослІджень м. д. кондрат’Єва та м. І. тугІнновацІйний механІзм антициклІчного регулювання економІки: досвІд сша
Читати: Теоретико-методологІчнІ основи дослІдження ІнформацІйного сектору в системІ антикризового управThe financial crisis in foreign countries
Читати: ТеорІя циклІв у розвитку економІчних систем
Читати: Возрастание роли государства в антикризисном регулировании экономики
Читати: МакроекономІчний аналІз джерел та структури ІнвестицІй в украЇнІ
Читати: Державне антикризове регулювання нацІональноЇ економІки в умовах «турбулентностІ»[4]
Читати: ІнвестицІйно-ІнновацІйна полІтика транзитивних краЇн як фактор антикризового управлІння нацІонаІндикативне планування як Інструмент антикризового управлІння
Читати: Description the macro-control of china in the period of financial crisis
Читати: Ефективне використання податкІв у боротьбІ з кризовими явищами
Читати: Фактори курсовоЇ динамІки та ЇЇ перспективи
Читати: Перспективи використання соцІально-ІнституцІональних чинникІв у антикризовІй полІтицІ (на приклЭкономика знаний как цель посткризисного развития
Читати: ІнституцІоналІзацІя структурних зрушень у нацІональнІй економІцІ
Читати: Хвильова природа економІчного розвитку
Читати: Напрями здІйснення грошово-кредитноЇ полІтики в умовах глобальноЇ кризи
Читати: СоцІально-полІтичнІ заходи в подоланнІ кризових проблем в украЇнІ
Читати: НеобхІднІсть переходу до новоЇ соцІальноЇ моделІ свІтового устрою
Читати: Використання ІнструментарІю прогностики для передбачення економІчних криз в управлІннІ довгострРоль та мІсце Інфраструктури фІнансового ринку в антикризовому регулюваннІ економІки
Читати: Переваги та недолІки сучасного державного регулювання ІнвестицІйноЇ дІяльностІ в украЇнІ
Читати: ЗемельнІ афери в украЇнІ пІд час економІчноЇ кризи
Читати: МонІторинг ІндикаторІв фІнансовоЇ кризи в макроекономІчному прогнозуваннІ
Читати: АдекватнІсть прогнозування податкІв у сучасних умовах
Читати: РеалІзацІя фІнансовоЇ полІтики держави на основІ монІторингу доходІв І видаткІв бюджетІв регІонМетодологІчнІ пІдходи в обҐрунтуваннІ цІлей стабІлІзацІйноЇ полІтики
Читати: ЗарубІжний досвІд державного антикризового управлІння економІкою
Читати: АнтикризовІ прІоритети державного регулювання корпоративноЇ ІнтеграцІЇ
Читати: ІнновацІйний вектор розвитку економІки як Інструмент антикризового управлІння державою
Читати: Проблеми та перспективи розвитку фІнансових послуг у процесІ залучення Іноземних ІнвестицІй приПрогнозные тенденции в международном бизнесе

загрузка...