Название: Правознавство

Жанр: Правознавство

Просмотров: 5091


Зміст

Читати: Анотація
Читати: Плани семІнарських занять, методичнІ вказІвки та завдання (для студентів заочної форми навчанняТематичний   план курсу
Читати: Тема 1. правознавство як наука
Читати: Тема 2. загальна теорІя держави
Читати: Тема 3. загальна теорІя права
Читати: Тема 4. конституцІйне право украЇни
Читати: Тема 5. загальний розгляд окремих галузей законодавства украЇни
Читати: Правовий словник
Читати: ДекларацІя про державний суверенІтет украЇни
Читати: Акт проголошення незалежностІ украЇни
Читати: Загальна декларацІя прав людини
Читати: МІжнародний пакт про економІчнІ, соцІальнІ І культурнІ права
Читати: МІжнародний пакт про громадянськІ І полІтичнІ права
Читати: ДекларацІя прав нацІональностей украЇни
Читати: КонтрольнІ завдання
Читати: Тестові завдання

загрузка...

загрузка...