Название: Історія України: соціально-політичний аспект

Жанр: Історія України

Просмотров: 6740


ХронологІчна таблиця

IV—VII ст. — формування перших східнослов'янських політичних об'єднань — союзів племен

//ІІ—ІХ ст. — утворення праукраїнської держави «Руська земля» з центром у Києві

860—866      —     походи князя Аскольда на Константинополь

882 —     вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Оле-

гом

882—912      —     правління Олега на Русі

911 —     укладення договору між Руссю і Візантією

912—945       —     князювання Ігоря

945—964      —     регентство княгині Ольги

964—972      —     князювання Святослава

980—1015     —     князювання Володимира Великого

988 —     запровадження християнства в Київській Русі

1019—1054   —     князювання Ярослава Мудрого

1037 —     спорудження у Києві Софійського собору

1097 —     князівський з'їзд у Любечі

1113 —     укладення монахом Нестором першої редакції літо-

писного зведення — «Повісті минулих літ»

1113—1125    —     князювання Володимира Мономаха

1187 —     перша літописна згадка назви «Україна» щодо земель

Південної Київщини та Переяславщини

1199 —     об'єднання волинським князем Романом Мстисла-

вовичем Галицької і Волинської земель і утворення Галицько—Волинського князівства

1223 —     поразка руських дружин і половецького війська

у битві на р. Калці

1237—1240   —     монгольська навала на Русь

1238 —     перемога військ Данила Галицького над німецькими

лицарями—хрестоносцями під Дорогочином

1350—1352 — боротьба польсько-угорської коаліції з Литовським князівством за волинські землі

1362 —     перемога литовського війська над золотоординськи-

ми збройними формуваннями. Остаточна інкорпорація до Литовського князівства Київщини, Переяславщини, Волині та Поділля

1385 —     Кревська унія між Литвою та Польщею

1387 —     остаточне приєднання Галичини до Польського ко-

ролівства

1410 —     поразка Тевтонського ордена від об'єднаного війська

поляків, литовців, українців та білорусів під Грюн-вальдом

1413 —     Городельська унія між Литвою та Польщею

1449 —     утворення Кримського ханства

1480 —     повалення золотоординського іга на Русі

1529 —     перший Литовський статут

345

1554—1556 — спорудження Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця оборонного замка—фортеці. Заснування Запорозької Січі

1557 — «Устава на волоки» і волочна поміра

1566 — другий Литовський статут

1569 — Люблінська унія між Литвою та Польщею. Утворен-

ня федеративної польсько—литовської держави — Речі Посполитої. Перехід під владу Польщі Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, а також Підляшшя

1572 — універсал польського короля Сигізмунда ІІ Августа

про утворення найманого козацького формування — початок реєстрового козацького війська

1572 — видання у Львові друкарнею Івана Федорова першої

друкованої книги в українських землях — «Апостол»

1588 — третій Литовський статут

1591—1593 — козацько-селянське повстання під проводом К. Ко-синського

1594—1596 — козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка

1596 —  Берестейська унія

1616 — похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним

на Кафу, визволення невільників 1621 —  битва польсько-козацького війська з турецьким під

Хотином

1625—1638 — хвиля козацько-селянських повстань під проводом М. Жмайла, Т. Трясила, І. Сулими, П. Бута, Д. Гуні, Я. Остряниці

1648—1654      — національно-визвольна війна українського народу

1648 — перемога козацьких військ на чолі з Б. Хмельниць-

ким над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями

1649 — розгром польського війська у битві під Зборовом.

Зборівська мирна угода

1651 — поразка козацького війська у битві під Берестечком.

Білоцерківський договір

1652 — розгром польського війська у битві під Батогом

1653 — перемога українського війська на чолі з І. Богуном

над польсько-шляхетською армією під Монастири-щем. Рішення Земського собору про прийняття Війська запорозького під протекторат московського царя

1654, 8 січня   —  Переяславська рада 1654, березень —  Березневі статті

1657 — смерть Б. Хмельницького 1657—1659      — гетьманування І. Виговського

1658 —  Гадяцький договір

1659 — розгром московських військ під Конотопом зброй-

ними формуваннями під керівництвом І. Виговсько-го

1659—1663      — гетьманування Ю.Хмельницького

1659 —  Переяславські статті Ю.Хмельницького

1660 —  Слободищенський трактат

346

1661

1663

1663-1668

1663-1665 1665

1665-1676 1667

1668-1672 1669

1672-1687 1674

1676- 1681

1677- 1681

1681 1686

1687-1708 1708-1722 1709,червень

1710 1714

1722-1727 1722-1723 1727-1734 1727

1734-1750 1750-1764 1764

1768 1772

1775

1781

1783

1785

заснування університету у Львові «Чорна рада» у Ніжині

гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні

гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні Московські статті. Обмеження територіально-адміністративної автономії Лівобережної України гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні

Андрусівське перемир'я між Російською державою та Річчю Посполитою

гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні

Глухівські статті

гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні

перше видання «Синопсису» (Київ) гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережжі московсько-турецька війна за Правобережну Україну

Бахчисарайський мирний договір між Росією, Туреччиною та Кримським ханством «Трактат про Вічний мир» між Росією та Польщею гетьманування І. Мазепи гетьманування І. Скоропадського Полтавська битва

обрання гетьманом в еміграції П. Орлика. Бендерсь-ка конституція

перша згадка в джерелах про гайдамаків діяльність першої Малоросійської колегії гетьманування П. Полуботка гетьманування Д. Апостола

«Решительные пункты» (документ, що регулював відносини Гетьманщини з Росією) діяльність правління Гетьманського уряду гетьманування К. Розумовського зосередження повноти влади в Україні у руках Другої Малоросійської колегії початок Коліївщини на Правобережній Україні перший поділ Польщі. Приєднання до Росії Східної Білорусії, а Галичини — до Австрії ліквідація царським самодержавством Запорозької

Січі

ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворення натомість намісництв за російським зразком царський маніфест про приєднання до Російської держави Кримського ханства

царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні

«Жалувана грамота» Катерини ІІ дворянству», згідно з якою українська старшина зрівнювалась у правах з російським дворянством

347

1793 — другий поділ Польщі. До Росії відійшли Київщина,

Східна Волинь, Поділля, Брацлавщина 1795 — третій поділ Польщі. Росія включила до свого складу

Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву і Курляндію 1798 — видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди»

1803 — царський указ про «вільних хліборобів», згідно з яким

поміщики за власним бажанням могли відпускати

кріпосних селян на волю й надавати їм земельні наділи 1805 — відкриття Харківського університету

1812, червень   — війна Росії з наполеонівською Францією 1812-1835       — антикріпосницькі виступи селян на Поділлі під про

водом У. Кармелюка 1818-1821       — діяльність таємної організації «Союз благоденства»,

«побічні управи» якого діяли в Кишиневі, Тульчині,

Полтаві тощо

1820 — заснування у Ніжині Гімназії вищих наук

1821 — утворення у Тульчині таємного «Південного товариства» 1825, грудень   — повстання декабристів у Петербурзі

1825, грудень — — повстання Чернігівського полку в Україні

1826, січень

1827-1830 — діяльність таємного демократичного гуртка у ніжинській Гімназії вищих наук

1830-1831 — польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1833-1837 — діяльність напівлегального демократично-просвітительського та літературного угруповання «Руська трійця»

1834 — заснування університету в Києві

1840 — видання у Петербурзі «Кобзаря» Т.Шевченка

1843-1844 — селянське повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині

1846- 1847       — діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

1847- 1848       — запровадження у Правобережній Україні «Інвентар-

них правил»

1848, травень — утворення у Львові першої української політичної організації — Головної руської ради

1848 — ліквідація кріпосного права у Галичині та на Буко-

вині

1853-1856       — Кримська війна

1855 — розгортання масового антикріпосницького руху

«Київської козаччини»

1856 — «Похід у Таврію за волею» — масове самовільне пе-

реселення селян Катеринославщини та Херсонщини

1861, лютий — царський маніфест про скасування кріпосного права у Росії

1861-1862 — видання у Петербурзі українського журналу «Основа»

1863 — циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про

обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою — написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна» — тексту сучасного гімну України

348

1864 1865

1867

1868

1874 1875 1876

1876-1879

1877

1880-1881 1882 1890 1892

1897

1900

1905, 9 січня

1905,червень 1905, жовтень

1905, грудень

1906, листопад

1907, 3 червня

1908

1914, лютий 1914, серпень

земська, судова та шкільна реформи у Росії заснування в Одесі Новоросійського університету відкриття першої в Україні залізниці Одеса — Балта перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську

створення у Львові першого осередку товариства «Просвіта»

масове «ходіння у народ» відкриття університету в Чернівцях затвердження царем Емського акту, що забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою

діяльність народницької організації «Земля і воля» «Чигиринська змова»

діяльність «Південноросійського робітничого союзу» народників у Києві

створення у Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи

утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії виникнення таємного товариства «Братство та-расівців»

організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу» перший загальний перепис населення Росії на Харківському паровозобудівному заводі завершено будівництво першого паровоза утворення Революційної української партії (РУП) видання у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі

розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя») — початок першої російської революції повстання на броненосці «Потьомкін» всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів підписання царем маніфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому обіцялись громадянські свободи та скликання законодавчої Думи збройні повстання у Харкові, Олександрівську, Горлівці

царський указ про вільний вихід із общини. Початок столипінської аграрної реформи царський указ про розпуск ІІ Державної думи. Державний переворот, що фіксував поразку революції 1905-1907 рр.

утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП)

масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка створення у Львові Головної Української Ради заснування «Союзу визволення України» (СВУ) утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

349

1917, 27 лютого

1917, 4 березня — 1917, 23 червня -1917, 3 липня — 1917, серпень —

1917, листопад 1917, 3 грудня 1917, 12 грудня

1917, 5 грудня

1918, 11 січня 1918, 26 січня

1918, 18 лютого 1918, 29 квітня

1918, листопад

1918, 14 грудня

1919, 22 січня 1919, 6 січня

1919,

10 березня 1919, липень 1919, 3 грудня

1919, 11 грудня

1919, 16 грудня

1920, квітень

1920, 25 квітня 1920, 6 травня 1920, 26 травня

перемога Лютневої демократичної революції. Повалення самодержавства в Росії утворення Центральної Ради

I Універсал Центральної Ради

II Універсал Центральної Ради

тимчасова інструкція Генерального секретаріату Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України

III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)

маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові початок наступу радянських військ на Київ

IV Універсал Центральної Ради

підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками

вступ до Києва радянських військ на чолі з М. Му-равйовим

початок наступу німецьких військ на територію України

ухвалення Центральною Радою Конституції УНР проголошення на Всеукраїнському хліборобському з'їзді П. Скоропадського гетьманом України. Здійснення державного перевороту і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

утворення Директорії

вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади акт злуки УНР і ЗУНР

проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України прийняття ІІІ Всеукраїнським з'їздом рад (Харків) першої Конституції

УРСР. Юридичне оформлення радянської державності в Україні

окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком Чернігівщини, військами Денікіна затвердження VІІІ Всеросійською конференцією РКП(б) резолюції ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Україні»

створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г. Петровським

вступ збройних формувань Червоної армії до Києва підписання Варшавського договору між УНР та Польщею

початок радянсько-польської війни вступ польсько-українського війська до Києва початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ

350

1920,12 жовтня

1920, листопад

1921, березень 1921,18 березня -

1921-1923

1922, 30 грудня

1923, березень 1923,20 вересня 1924

1925,березень 1925,грудень

1925-1928 1928-1932

1928

1929, січень

1929 1930

1932- 1933

1932, жовтень

1933- 1937

1937, січень

1938, 11 жовтня

1939, 15 березня 1939, 23 серпня

1939, 1 вересня

1939,

17 вересня

1939, вересень

1940, червень

1941, 30 червня

1941, липень-вересень

—підписання у Ризі угоди про перемир'я та попередні умови миру між РСФРР та УРСР з одного боку та Польщею — з іншого

— остаточний розгром армії Врангеля у Криму. Ліквідація Південного фронту

— ухвала Х з'їздом РКП(б) постанови запровадження нової економічної політики (неп)

— підписання Ризького мирного договору між Польщею

і РСФРР та УРСР

— голод в Україні

— затвердження І з'їздом СРСР декларації про утворення Союзу РСР і союзного договору

— остаточне визнання Східної Галичини частиною Польщі Радою послів великих держав у Парижі

— остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ

УРСР

— ІІ з'їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцію СРСР

— саморозпуск УКП

— проголошення ХГУ7 з'їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію

— літературна дискусія, розпочата М. Хвильовим

— п'ятирічний план розвитку народного господарства України

— «Шахтинська справа»

— створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН)

— перехід до політики суцільної колективізації

— кампанія «пацифікації» у західноукраїнських землях

— голод в Україні

— пуск Дніпрогесу

— ІІ п'ятирічний план розвитку народного господарства України

— ухвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним ХГУ7 з'їздом Рад України

— здобуття Закарпаттям автономії

— проголошення самостійності Карпатської України —Підписання договору між СРСР і Німеччиною про

ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі

— початок Другої світової війни

— перехід радянськими військами польського кордону. Початок радяні-зації Західної України

— підписання радянсько-німецького договору про дружбу та кордони

— інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу Радянського Союзу

— ухвалення Українськими національними зборами у Львові Акта про відновлення Української держави

— оборона Києва

351

1941, жовтень— липень —

1942, 20 червня—

1942, жовтень — 1942, 18 грудня—

1942

1943, листопад —

1944, липень —

1944, 28 жовтня —

1945, 6 травня — 1945, 9 травня —

1946-1947 —

1947, квітень— серпень —

1949, грудень —

1950, 5 березня —

1953, 5 березня—

1954, 19 лютого —

1956, лютий —

1957, травень —

1959, 15 жовтня —

1960, лютий —

1961, січень —

1963, липень — 1972, травень — 1976, жовтень —

1985, квітень —

1986, 26 квітня —

1988 —

1989, вересень — 1989, жовтень — оборона Севастополя

створення Українського штабу партизанського руху

(УШПР)

утворення Української Повстанської Армії (УПА) визволення першого українського населеного пункту — с. Півнівки Мєловського району Ворошилов-градської (Луганської) області

рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля у Карпати

київська наступальна операція, внаслідок якої визволено Київ

утворення Української Головної Визвольної Ради

(УГВР)

визволення радянськими військами Закарпатської України

прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу конференцію ООН

перемога Збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської Німеччини голод в Україні

операція «Вісла» — депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки)

помер Й. Сталін

передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рішенням Президії Верховної Ради СРСР ХХ з'їзд КПРС. Доповідь М. Хрущова «Про культ особи і його наслідки»

проголошення М. Хрущовим надпрограми у тваринництві

вбивство у Мюнхені аґентом КДБ С. Бандери пуск першого атомного реактора в Україні суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки (УРСР), створеної Л. Лук'яненком звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицького утворення Української Гельсінської групи на чолі з М. Руденком

проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову

аварія на Чорнобильській АЕС ХіХ Всесоюзна конференція КПРС установчий з'їзд Народного Руху України за перебудову

прийняття Верховною Радою УРСР «Закону про мови в УРСР»

352

1989, березень — вибори до Верховної Ради УРСР

1990, 16 липня — ухвала Верховною Радою УРСР Декларації про дер-

жавний суверенітет України

1991, серпень   — спроба державного перевороту в СРСР

1991, 24 серпня— проголошення Верховною Радою України Акта про

державну незалежність України 1991, 1 грудня — проведення референдуму про незалежність України.

Обрання Президентом України Л. Кравчука

1991, 8 грудня — юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошен-

ня утворення Співдружності Незалежних Держав

(СНД)

1992, 15 січня   — ухвала указу Президії Верховної Ради України про

Державний гімн України (затверджено мелодію М. Вербицького «Ще не вмерла Україна»)

1992, 19 лютого — затвердження Верховною Радою України тризуба

Малим гербом України

1993, 2 липня   — схвалення Верховною Радою України «Основних

напрямків зовнішньої політики України»

1994, 27 березня— вибори до Верховної Ради України

1994, червень—

липень — вибори Президента України. Президентом обрано

Л. Кучму

1995, 8 червня — підписання Президентом України Л. Кучмою та го-

ловою Верховної Ради України О. Морозом Конституційного договору

1996, 28 червня — прийняття Верховною Радою Конституції України

1997, 30 травня — підписання Договору про дружбу, співробітництво

і партнерство між Росією та Україною

1997, 9 липня   — підписання Хартії про особливе партнерство між

Україною і НАТО

1998, 29 березня— вибори до Верховної Ради України

загрузка...