Название: Практикум з політології

Жанр: Політологія

Просмотров: 3301


Тема 14. полІтична ІдеологІя

Мета і завдання заняття: розкрити зміст поняття «політична ідеологія», розглянути структуру, функції і рівні політичної ідеології, дати характеристику основних ідеологічних течій сучасності.

Основні поняття і категорії теми: політична ідеологія, політична свідомість, лібералізм, консерватизм, соціал-демократія, комунізм, соціалізм, фашизм, націонал-соціалізм, неомарксизм.

ПЛАН

1. Політична ідеологія: структура, функції, рівні.

Поняття політичної ідеології. Концепції ідеології (функціональний, директивний, культурологічний підходи до трактування політичної ідеології). Основні властивості і функції політичної ідеології. Ідеологія і пропаганда. Політичне маніпулювання. Рівні функціонування ідеологічних систем: тео-ретико-концептуальний, програмно-політичний і актуалізований.

2. Основні ідеології сучасності.

Класифікація політичних ідеологій. Класичний лібералізм, його основні цінності. Еволюція лібералізму. Неолібералізм. Виникнення консерватизму як політичної ідеології, його еволюція, типи. Основні цінності класичного консерватизму. Теорія і практика неоконсерватизму. Комунізм. Основні елементи соціалістичної ідеології. Напрями соціалістичної думки ХХ ст.: соціал-демократизм, християнський демократизм, неомарксизм. Фашизм. Національні ідеології. Політичні ідеології в Україні. Формування політичних орієнтацій у посткомуністичній Україні. Основні тенденції розвитку політичних ідеологій.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке «політична ідеологія»?

2. Яку роль відіграє політична ідеологія в житті суспільства?

3. Назвіть основні функції політичної ідеології.

4. Що відрізняє політичну ідеологію від релігії, пропаганди?

5. Назвіть основні ідеологічні течії сучасності.

6. Що, на ваш погляд, вплинуло на виникнення фашизму?

7. Назвіть основні положення ліберальної ідеології. Чим відрізняється структура цінностей класичного лібералізму від неолібералізму?

8. В чому переваги і недоліки консервативної ідеології?

112

9. Порівняйте структуру цінностей класичного консерватизму і неоконсерватизму.

10. Коли і чому з'являється комуністична ідеологія?

11. Що викликало появу фашизму? В чому відмінність фашизму від комуністичної ідеології?

12. Охарактеризуйте основні етапи розвитку соціал-демократичної політичної ідеології. Як вплинула соціал-демократія на соціальні і політичні процеси в сучасному світі?

13. Визначте сутність національних ідеологій.

14. В чому особливості розвитку ідеологій в сучасній Україні?

ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Порівняйте різні підходи до розгляду політичної ідеології, використовуючи дані визначення. З'ясуйте, які з наведених визначень є найбільш точними? Спробуйте самостійно охарактеризувати сутність політичної ідеології.

1) «Ідеологія є формою вираження міфологічної свідомості, сублімований спосіб подолання страхів і втрати ілюзій» (Г. Лассуелл).

2) «Ідеологія — це невпізнанна неправда» (Б.А. Леві).

3) «Ідеологія — це «залишки» деяких «почуттєвих догм», абсолютних істин, суспільних суджень, що базуються на суміші фактів і почуттів» (В. Парето).

4) «Ідеологія — це добровільна містифікація» (К. Маннгейм).

5) «Ідеологіями є системи цінностей, які виступають як політичний світогляд, що володіє силою віри і великим орієнтаційним потенціалом» (Е. Шилз).

При підготовці до дискусії використовуйте літературу:

1. Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче.— 1996.— № 4.

2. Сирота Н.М. Современные политические идеологии. — Спб., 1995.

2. Яка ідеологія потрібна Україні?

Ідеологія: національна, загальнонаціональна, державна?

Чи має сьогодні в Україні будь-яка з класичних ідеологій шанси на перемогу? З'ясуйте, які є перспективи для становлення консерватизму, лібералізму, соціал-демократії в Україні? Проведіть аналіз таких складових інтегративної ідеології:

113

1. Взаємодія демократії і патріотизму.

2. «Постіндустріальна траєкторія».

3. Геополітичні виміри проблеми та ін.

При підготовці до дискусії використовуйте літературу:

1. Белл Д. Конец идеологии // Новое время.— 1990.— № 27.

2. Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче.— 1996.— № 4.

3. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? — К., 1996.

4. Сирота Н.М. Современные политические идеологии.— Спб., 1995.

3. Визначте, представниками яких ідеологій (лібералізму, консерватизму, соціал-демократії) є автори наведених нижче висловлень. Порівняйте основні положення даних ідеологій.

1) «Людина за своєю натурою не здатна жити мирно, вона гріховна, одержима жагою влади».

2) «Людина сама краще будь-якого уряду знає, що їй потрібно».

3) «Через соціальну справедливість — до солідарного суспільства».

4) «Здатність людини до справедливості уможливлює демократію. Але її схильність до кривди робить її необхідною».

5) «Надлишок демократії рівнозначний дефіциту керованості».

6) «Рівність — це не тільки юридичне, але і політичне поняття, яке треба впровадити і в соціальну сферу».

7) «Для постійної стабільності суспільства безпечніше керуватися мудрістю, успадкованою від минулих поколінь, аніж зважувати кожне «ефемерне» питання на основі особистих думок і особистого розуму: рід завжди мудріший за індивіда».

8) «Солідарність — це взаємодія усіх людей заради досягнення свободи і справедливості».

9) «Рівність — це один із необхідних елементів суспільства, у той час як свобода — це і засіб, а в деякому змісті і ціль у собі».

10) «Держава — це те, без чого неможливо здійснити порядок, зовнішню безпеку, а також внутрішню солідарність».

При підготовці до дискусії використовуйте літературу:

1. Современный консерватизм.— М., 1994.

2. Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полит. исслед.— 1994.— № 3.

3. Ястржембовский С. Социал-демократия в современном мире.—

М., 1991. 114

ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Прихильників якої ідеології називають «лівими»?

1) консерватизму;

2) радикалізму;

3) лібералізму;

4) соціалізму.

2. Прихильники якої класичної ідеології абсолютизували принцип «держава — нічний сторож»?

1) консерватизму;

2) радикалізму;

3) лібералізму;

4) соціалізму.

3. Хто з мислителів є визнаним родоначальником лібералізму?

1) Ж.Ж. Руссо

2) Дж. Локк

3) Ш. Монтеск'є

4) Дж. Медісон

5) В.І. Ленін

4. Яка зі стратегій є найбільш характерною для ідеології консерватизму?

1) стійке прагнення до збереження певних політичних інститутів і відносин;

2) орієнтація на запити громадян;

3) прагнення до нововведень;

4) орієнтація на обмеження участі громадян у виробленні політичних рішень.

5. Які ідеї відстоює класичний лібералізм?

1) нічим не обмежену свободу підприємництва;

2) обмеження державної влади правами людини;

3) обмеження свободи нормами моралі, релігії;

4) соціальну рівність та соціальний захист.

6. Які ідеї відстоює сучасний консерватизм?

1) увагу до релігії, родини, традицій, моральних норм;

2) соціальну рівність людей;

3) обмеження державного втручання в економічну і соціальну сферу життя;

4) свободу підприємницької діяльності.

115

7. Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особи та обмеження державного регулювання?

1) соціалізм;

2) лібералізм;

3) консерватизм;

4) християнська демократія;

5) фашизм.

8. Яка ідеологія наполягає на пріоритеті стабільності, релігійних норм і традицій, лояльності до влади?

1) соціалізм;

2) лібералізм;

3) консерватизм;

4) християнська демократія;

5) фашизм.

9. Як у сучасній політичній науці трактується фашизм?

1) як реакція проти загальної тенденції здійснення ідеалів, успадкованих від філософії просвітництва;

2) як форма антипролетарської реакції, що виражає протиріччя монополістичного капіталізму та імперіалізму;

3) як одна із відповідей на проблеми індустріалізації;

4) як девіантна і садомазохістська реакція на відчуженість у сучасному суспільстві, на сексуальне і владне придушення;

5) як форма тоталітаризму.

10. Порівняйте два висловлення і визначте, якій ідеології (ліберальній або соціал-демократичній) кожне з них відповідає:

1) «...Поняттю свободи не вистачає одного елемента, надзвичайно важливого в сучасному житті — ув'язки з реальною соціальною рівністю».

2) «...Рівність можливостей просто більш детально розкриває зміст ідеї особистої рівності або рівності перед законом. ...Рівність можливостей, як і особиста рівність, не суперечить свободі: навпаки, вона являє собою істотну частину свободи».

ЗАВДАННЯ

1. Прокоментуйте ст. 15 Конституції України, що закріплює принцип ідеологічного різноманіття.

Який підхід з існуючих підходів до проблеми цензури вам здається найбільш обґрунтованим? Виберіть один із варіантів:

116

1) цензура повинна бути тотальною, тому що природа людини неідеальна і потребує постійного контролю;

2) цензура повинна бути виборчою, тобто регламентувати певні сфери, не втручаючись в інші;

3) цензури не повинно бути ніякої, тому що право людини вільно звертатися до будь-яких цінностей, інформації і товарів, запропонованих ринком, є непорушним.

2. Американський політолог Д. Белл в роботі «Кінець ідеології» наполягає на тому, що ера ідеології завершена: «Всі ідеології приречені на саморуйнування. Ідеологія — це відчужене життя, пародія на реальність. Ідеологія — слово занепале — тепер таїться в темряві. Там, де перебуває і гріх». Однак інший американський вчений У. Ростоу стверджує, що рушійною силою розвитку завжди виступає світогляд. Іншими словами він стверджує, що світом правлять ідеї.

Порівняйте ці твердження.

3. Чи згодні ви з оцінкою лібералізму, даною М. Бердяєвим у роботі «Філософія нерівності»?

«Ліберальний дух — по суті — не революційний дух. Лібералізм — це настрій і світогляд культурних прошарків суспільства. В ньому немає бурхливої стихії, немає вогню, що запалює серце, в ньому є помірність і занадто велика оформленість. Правда лібералізму — формальна правда. Вона нічого не говорить — ані позитивного, ані негативного про зміст життя, вона хотіла б гарантувати особистості будь-який зміст життя. Ліберальна ідея не має здатності перетворюватися на подобу релігії і не викликає до себе почуття релігійного порядку. В цьому слабкість ліберальної ідеї, але в цьому і гарна її сторона».

Які ідеології мають схильність до стану, подібного релігійному фанатизму?

4. Англійський вчений Л. Фойєр сформулював ряд законів, що визначають функціонування ідеології:

1) Закон постійних інгредієнтів. (У кожній ідеології можна виявити три постійних елементи: біблійний міф про Мойсея (глобальне уявлення про місію рятунку і розкріпачення); догмат, що дає ідеології філософське обгрунтування; певний прошарок людей, який покликаний втілити ідеологію в дію.)

2) Закон «лівого» і «правого» крила. (Кожна філософська ідея у своєму розвитку проходить різні стадії — «зліва направо» або «справа наліво», тобто обслуговує різні політичні сили.)

117

3) Закон генераційної ідеологічної хвилі. (Кожне наступне покоління шукає нову ідеологію — початок нової генераційної ідеологічної хвилі, яка завжди є прогресивною.)

На матеріалі ідеологій лібералізму і консерватизму спробуйте проілюструвати закони функціонування ідеологій Л. Фойєра.

5. Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гасет, характеризуючи одну з політичних течій сучасності, писав, що «... той політичний правовий принцип, відповідно до якого суспільна влада, незважаючи на свою всемогутність, сама себе обмежує і намагається навіть на шкоду своїм інтересам дати в державі, якою вона управляє, місце і тим, хто думає і поводить себе інакше, аніж вона сама, тобто інакше, аніж більшість», що вона «... виявляє небувалу великодушність: свої права, права більшості... добровільно поділяє з меншістю», вона «проголошує своє рішення жити однією сім'єю з ворогами, навіть із слабкими ворогами. Прямо неймовірно, що людство могло створити такий чудесний апарат, таку парадоксальну, мудру, неприродну систему».

Як називається ця «система», до якої ідейно-політичної течії вона належить?

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

1. Антиномія рівності і свободи в лібералізмі.

2. Духовно-ідеологічна ситуація в сучасній Україні: перспективи розвитку.

3. Сутність, цілі та завдання політичного маніпулювання.

4. Націоналізм у ХХІ столітті.

5. Трансформація ідеологій в умовах нових інформаційних технологій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Балагушкин Е.Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен // Обществ. науки и современность.— 1996.— № 5.

2. Белл Д. Конец идеологии // Новое время.— 1990.— № 27.

3. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма.— М., 1990.

4. Бурдерон Р. Фашизм: идеология и политика.— М., 1983.

5. Гавриленко І. Чи потрібна державі ідеологія? // Віче.— 1996.— № 4.

6. Галкин А. Фашизм — его сущность, корни, признаки и формы правления // Полит. исслед.— 1995.— № 2.

7. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі? — К., 1996.

118

8. Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // Полит. исслед.— 1995.— № 4.

9. Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України

ХІХ ст.— Л., 1996.

10. Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм — ідеологія порядку, стабільності і добробуту.— К., 1995.

11. ЖелевЖ. Фашизм. Тоталитарное государство.— М., 1991.

12. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития // Полит. исслед.— 1995.— № 4.

13. Ланцов С.А. Идеология и политика социал-демократии.— СПб., 1994.

14. Рормозер Г. Кризис либерализма.— М., 1996.

15. Сирота Н.М. Современные политические идеологии.— СПб., 1995.

16. Современная социал-демократия: Словарь-справочник.— М., 1990.

17. Современный консерватизм.— М., 1994.

18. Согрин В.В. Либерализм Запада. XVII — XX вв.— М., 1995.

19. Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полит. исслед.— 1994.— № 3.

20. Якушик. В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и практика.— К., 1990.

21. Ястржембовский С. Социал-демократия в современном мире.—

М., 1991.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ VI

1. Поняття політичної культури, її роль у суспільстві.

2. Наукові підходи до вивчення політичної культури.

3. Структура політичної культури.

4. Функції політичної культури.

5. Зміст і структура політичних орієнтацій.

6. Політичні стереотипи в системі політичних уявлень.

7. Міфи в політиці.

8. Політичний символ.

9. Патріархальний, підданський і активістський типи політичної культури.

10. Відмінність демократичної політичної культури від тоталітарної.

11. Формування політичної культури в умовах переходу від тоталітаризму до демократії.

12. Інтегрований і фрагментарний типи політичної культури.

119

13. Громадянська політична культура.

14. Політичні субкультури. Специфіка молодіжної політичної суб-культури.

15. Специфіка української політичної культури: історія і сучасність.

16. Регіональні особливості сучасної політичної культури в Україні.

17. Поняття політичної ідеології. Роль політичної ідеології в житті суспільства.

18. Основні властивості і функції політичної ідеології.

19. Концепції ідеології (функціональний, директивний, культурологічний підходи до трактування політичної ідеології).

20. Ідеологія і пропаганда.

21. Політичне маніпулювання.

22. Рівні функціонування ідеологічних систем: теоретико-концептуаль-ний, програмно-політичний і актуалізований.

23. Класифікація політичних ідеологій.

24. Класичний лібералізм, його основні цінності. Неолібералізм.

25. Консерватизм як політична ідеологія, його еволюція, типи. Неоконсерватизм.

26. Комунізм як політична ідеологія.

27. Напрями соціалістичної думки ХХ ст.: соціал-демократизм, християнський демократизм, неомарксизм.

28. Фашизм. Відмінність фашизму від комуністичної ідеології.

29. Національні ідеології.

30. Політичні ідеології в Україні.

31. Формування політичних орієнтацій у посткомуністичній Україні.

32. Основні тенденції розвитку політичних ідеологій.

33. Сутність, цілі і завдання політичного маніпулювання.

загрузка...

загрузка...