Название: Практикум з політології

Жанр: Політологія

Просмотров: 3301


Питання для пІдготовки до Іспиту (залІку)

1. Предмет і метод політичної науки.

2. Місце політології в системі суспільних наук.

3. Поняття та функції політики.

4. Співвідношення політики, релігії, економіки і права.

5. Політичні відносини, політична свідомість, політична організація як складові елементи політики.

6. Релігійно-міфологічне трактування політики.

7. Політична думка Стародавнього світу.

8. Середньовічні релігійно-політичні концепції.

9. Політична думка Нового часу.

10. Європейська політична думка ХУІІІ—ХІХ ст.

11. Основні течії і школи нової західної політичної науки.

12. Еволюція української політичної думки.

13. Політична думка в Україні кінця ХІХ — початку ХХ ст.

14. Сучасний стан розвитку політичної думки в Україні.

15. Поняття політичної влади. Суб'єкти та об'єкти політичної влади.

16. Сучасні концепції політичної влади.

17. Ресурси політичної влади.

18. Легітимність політичної влади. Підстави легітимності.

19. Поняття політичної еліти. Класичні та сучасні теорії еліт.

20. Поняття та особливості номенклатурної системи.

21. Бюрократія в сучасному світі.

22. Склад, структура, механізми рекрутування і тенденції розвитку сучасної політичної еліти України.

23. Поняття політичного лідерства. Сучасні підходи до вивчення політичного лідерства.

24. Системи класифікації політичних лідерів.

25. Стилі політичного лідерства.

26. Поняття та механізм функціонування політичної системи.

27. Сучасні теорії політичної системи.

28. Політична стабільність і політичний ризик.

29. Поняття та класифікація політичних режимів.

30. Загальна характеристика автократичних політичних режимів.

31. Поняття, сутнісні риси та основні ознаки демократії.

32. Особливості функціонування і розвитку посттоталітарних політичних режимів.

204

33. Поняття та структура громадянського суспільства.

34. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

35. Держава, її ознаки, функції та місце у політичній системі суспільства.

36. Сутність монархії як форми державного правління. Особливості інституту монархії в сучасних умовах.

37. Поняття республіки. Характерні риси парламентської, президентської і змішаної форм республіканського правління.

38. Особливості форми державного правління і державного устрою України.

39. Поняття правової держави. Розвиток концепції правової держави у світовій і вітчизняній політичній думці.

40. Співвідношення правового і соціального принципів державності.

41. Основні шляхи формування правової держави в Україні.

42. Поняття політичної партії. Місце партій в політичній структурі суспільства.

43. Поняття партійної системи. Типи партійних систем в сучасному світі.

44. Партійна система в сучасній Україні: особливості процесу формування та функціонування.

45. Поняття суспільно-політичного руху.

46. Політичні рухи в Україні, їх генезис та типологія.

47. Громадські об'єднання в Україні.

48. Поняття груп інтересів, їх роль у житті сучасного суспільства.

49. Поняття та зміст політичної соціалізації.

50. Основні підходи до вивчення політичної соціалізації.

51. Поняття та види аґентів соціалізації.

52. Етапи політичної соціалізації, їх зміст.

53. Механізми політичної соціалізації.

54. Поняття і сутність політичної поведінки. Мотиви політичної поведінки.

55. Класифікація типів політичної участі.

56. Електоральна поведінка. Мотиви електоральної поведінки.

57. Поняття політичного протесту, його основні різновиди.

58. Політичний тероризм: сутність, типи, причини виникнення та засоби боротьби з ним.

59. Масова поведінка і політична участь.

60. Поняття, структура та функції політичної культури.

61. Наукові підходи до вивчення політичної культури.

62. Політичні стереотипи в системі політичних уявлень.

63. Міфи в політиці.

64. Політичні символи.

65. Політичні субкультури. Специфіка молодіжної політичної субкультури.

66. Регіональні особливості сучасної політичної культури в Україні.

67. Поняття, основні властивості та функції політичної ідеології.

68. Класифікація сучасних політичних ідеологій.

69. Поняття та головні критерії політичного розвитку.

70. Концепції модернізації в сучасній політичній науці.

71. Типи політичної модернізації.

205

72. Поняття і сутність політичного конфлікту. Основні підходи до вивчення політичних конфліктів.

73. Стадії розвитку конфлікту.

74. Типологія політичних конфліктів.

75. Поняття політичної кризи. Види політичних криз.

76. Поняття та основні компоненти виборчої системи.

77. Виборче право, його основні принципи. Основні принципи виборчого права, закріплені в Україні.

78. Різновиди виборчих систем у сучасному світі.

79. Виборча система в Україні.

80. Поняття виборчої кампанії. Роль передвиборної кампанії у виборчому процесі.

81. Основні етапи виборчого процесу. Виборча процедура.

82. Природа, зміст і основні принципи міжнародної політики.

83. Типологія міжнародних відносин.

84. Принципи міжнародного права.

85. Міжнародні відносини на сучасному етапі: характеристика і тенденції розвитку.

86. Україна в системі міжнародних відносин.

87. Структура, функції і категорії геополітики.

88. Основні геополітичні реґіони сучасного світу. Місце України в сучасній геополі-тичній картині світу.

89. Поняття та класифікація глобальних проблем сучасності. Політичні способи вирішення глобальних проблем людства.

90. Міжнародна безпека і глобальний політичний процес: проблеми формування нового міжнародного політичного порядку.

загрузка...