Название: Біологічна хімія

Жанр: Біологічна хімія

Просмотров: 37707


Содержание

Читати: Анотація
Читати: Передмова
Читати: Вступ
Читати: Глава 1. структура І функцІЇ бІлкІв
Читати: Загальна характеристика білків
Читати: Елементарний склад білків
Читати: Класифікація і будова амінокислот
Читати: Пептиди
Читати: Будова і рівні організації білків
Читати: Первинна структура білка
Читати: Вторинна структура білка
Читати: Надвторинна структура і доменні білки
Читати: Третинна структура білків
Читати: Четвертинна структура білків
Читати: Класифікація білків
Читати: Глава 2. структура І функцІЇ складних бІлкІв
Читати: Хромопротеїни
Читати: Глікопротеїни
Читати: Ліпопротеїни
Читати: Фосфопротеїни
Читати: Нуклеопротеїни
Читати: Металопротеїни
Читати: Глава 3. структура І функцІЇ нуклеЇнових кислот
Читати: Загальна характеристика будови нуклеїнових кислот
Читати: Біологічна роль днк і рнк
Читати: Глава 4. ферменти
Читати: Поняття про ферменти
Читати: Загальні уявлення про каталіз
Читати: Класифікація ферментів
Читати: Структурно-функціональна організація ферментів
Читати: Механізм дії ферментів
Читати: Кінетика ферментативних реакцій
Читати: Специфічність дії ферментів
Читати: Регуляція активності ферментів
Читати: Множинні молекулярні форми ферментів. Ізоферменти
Читати: Поліферментні системи
Читати: Іммобілізовані ферменти та їх застосування
Читати: Значення ферментів для медицини
Читати: Аутоліз тканин і його значення для заготівлі лікарської сировини рослинного та тваринного походГлава 5. бІологІчнІ мембрани
Читати: Структура мембран
Читати: Трансмембранний перенос речовин
Читати: Глава 6. обмІн речовин І енергІЇ
Читати: Енергетика обміну речовин
Читати: Основні високоенергетичні (макроергічні) сполуки. провідна роль атф у біоенергетиці
Читати: Біоенергетика
Читати: Універсалізація «палива» в організмі
Читати: Біологічне окислення. тканинне дихання
Читати: Окислювальне фосфорилювання
Читати: Механізм спряження дихання й фосфорилювання в мітохондріях
Читати: Регуляція тканинного дихання (дихальний контроль)
Читати: Вільне, нефосфорилююче окислення
Читати: Мікросомальне окислення речовин
Читати: Вільнорадикальне окислення
Читати: Речовини, які впливають на енергетичний обмін у клітинах
Читати: Біоенергетика і порушення обміну речовин
Читати: Методи вивчення обміну речовин
Читати: Глава 7. структура, функцІЇ І метаболІзм вуглеводІв
Читати: Класифікація вуглеводів
Читати: Моносахариди
Читати: Олігосахариди
Читати: Полісахариди
Читати: Метаболізм вуглеводів
Читати: Перетравлювання вуглеводів їжі
Читати: Всмоктування вуглеводів у кишечнику
Читати: Перетворення вуглеводів після всмоктування
Читати: Взаємоперетворення простих сахарів
Читати: Анаеробний шлях обміну вуглеводів
Читати: Цикл трикарбонових кислот
Читати: Пентозофосфатний цикл (апотомічний шлях обміну вуглеводів)
Читати: Біосинтез вуглеводів у тканинах глюконеогенез
Читати: Регуляція і патологія вуглеводного обміну
Читати: Глава 8. структура, функцІЇ І метаболІзм лІпІдІв
Читати: Загальна біологічна характеристика ліпідів
Читати: Класифікація ліпідів
Читати: Прості ліпіди
Читати: Складні ліпіди
Читати: Метаболізм ліпідів
Читати: Перетравлювання ліпідів у шлунково-кишковому тракті
Читати: Всмоктування ліпідів та їх транспорт
Читати: Внутрішньоклітинний гідроліз ліпідів
Читати: Окислення гліцерину
Читати: Окислення жирних кислот
Читати: Біосинтез ліпідів у тканинах
Читати: Регуляція і патологія ліпідного обміну
Читати: Глава 9. метаболІзм бІлкІв
Читати: Перетравлювання білків у шлунку
Читати: Перетравлювання білків у тонкому кишечнику
Читати: Всмоктування амінокислот із кишечника
Читати: Гниття білків у кишечнику
Читати: Перетворення амінокислот після всмоктування
Читати: Внутрішньоклітинне перетворення амінокислот
Читати: Трансамінування або переамінування
Читати: Дезамінування амінокислот
Читати: Декарбоксилювання амінокислот
Читати: Синтез амінокислот
Читати: Утворення кінцевих продуктів білкового обміну
Читати: Біосинтез сечовини
Читати: Амінокислоти як лікарські препарати
Читати: Глава 10. метаболІзм складних бІлкІв
Читати: Обмін гемпротеїнів
Читати: Порушення обміну гему
Читати: Обмін нуклеопротеїнів у нормі і при патології
Читати: Глава 11. перенос генетичноЇ ІнформацІЇ І бІосинтез бІлка у клІтинах
Читати: Види переносу генетичної інформації
Читати: Реплікація днк
Читати: Біосинтез білка
Читати: Роль нуклеїнових кислот
Читати: Процесинг пре-мрнк
Читати: Генетичний код
Читати: Рибосоми, їх структура і хімічний склад
Читати: Етапи біосинтезу білка
Читати: Інгібітори біосинтезу білків. механізм дії антибіотиків
Читати: Препарати, що посилюють біосинтез білка
Читати: Регуляція біосинтезу білків
Читати: Мутації. молекулярна патологія
Читати: Принципи лікування і профілактики молекулярних захворювань
Читати: Рекомбінантні днк. генна інженерія
Читати: Глава 12. вІтамІни
Читати: Номенклатура і класифікація вітамінів
Читати: Взаємодія вітамінів
Читати: Антивітаміни
Читати: Жиророзчинні вітаміни
Читати: Вітаміноподібні жиророзчинні речовини
Читати: Водорозчинні вітаміни
Читати: Вітаміноподібні водорозчинні речовини
Читати: Глава 13. гормони
Читати: Загальна характеристика і класифікація гормонів
Читати: Механізм дії гормонів
Читати: Мембранно-внутрішньоклітинний механізм дії
Читати: Мембранний тип дії гормонів
Читати: Цитозольний механізм дії
Читати: Гормони щитовидної залози
Читати: Гормони периферичних залоз
Читати: Гормони паращитовидних залоз
Читати: Гормони підшлункової залози
Читати: Гормони надниркових залоз
Читати: Гормони статевих залоз
Читати: Гормони тимуса
Читати: Гормони центральних ендокринних залоз гормони епіфіза
Читати: Гормони гіпоталамуса
Читати: Гормони гіпофіза
Читати: Глава 14. бІохІмІя кровІ І деяких тканин органІзму
Читати: Кров
Читати: Функціональна біохімія печінки
Читати: Функціональна біохімія нирок
Читати: Глава 15. вступ до клІнІчноЇ бІохІмІЇ
Читати: Глава 16. фармацевтична бІохІмІя
Читати: Біогенні і чужорідні сполуки як лікарські препарати
Читати: Ферменти лікарського метаболізму
Читати: Транспорт лікарських засобів крізь мембрани
Читати: Розподіл і виведення лікарських речовин
Читати: Проміжний (тканинний, клітинний) метаболізм лікарських речовин
Читати: Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі (доля ліків в організмі)
Читати: Основні реакції перетворення лікарських речовин
Читати: Біотрансформація деяких лікарських речовин
Читати: Фактори, які впливають на метаболізм лікарських засобів

загрузка...

загрузка...