Название: Програма дисципліни. Факультет заочної ф-ми навчання; 5,5 років навчання

Жанр: Медична ботаніка

Просмотров: 1919


ЗмІст програми

ВСТУП

Сучасна ботаніка - багатогранна галузь науки. Розділи ботаніки. Загальні біологічні ознаки живих організмів, їх прояв у рослин. Форми організації живої матерії. Спільність походження рослин і тварин та їх відмінності. Роль рослин у природі і житті людини. Значення медичної ботаніки для фармації і медицини. Видатні ботаніки України та інших країн.

АНАТОМІЯ І МОРФОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ

Анатомія і морфологія рослин як розділи ботаніки: завдання, методи, напрямки, наукове і практичне значення, застосування у фармації.

Рослинна клітина

Цитологія і її завдання. Клітинна теорія та сучасні уявлення про будову рослинної клітини. Відмінності між рослинною, грибною і тваринною клітинами. Різноманітність рослинних клітин. Основні компоненти клітини. Протопласт і його похідні. Значення структурних компонентів клітини у мікроскопічному фармакогностичному аналізі, судово-медичній експертизі тощо.

Рослинні тканини

Гістологія, її завдання, методи дослідження. Визначення і класифікація рослинних тканин залежно від функцій, будови і походження клітин. Морфологічні ознаки, за якими описують тканини. Морфолого-фізіологічна характеристика головних груп однорідних тканин - твірних,

покривних, секреторних, механічних, провідних, основних, та комплексних тканин - флоема і ксилема. Провідні пучки. Значення гістологічного і гістохімічного аналізу у фармації.

Вегетативні органи

Основні поняття морфології (симетрія, полярність, галуження, метаморфоз, гомологія, аналогія, редукція, атавізм тощо). Взаємозв'язок і взаємодія клітин і тканин у рослинному організмі. Пагін і корінь - вегетативні органи рослини. Визначення вегетативних органів. Еволюція тіла рослинних організмів від таллома у нижчих до вегетативних органів у вищих. Значення морфології вегетативних органів у макроскопічному аналізі рослин і рослинної сировини.

Пагін

Визначення як комбінованого органу, його функції, відмінності від кореня. Структурні складові пагона, різноманітність за морфологічними ознаками. Метаморфози пагона підземні і надземні: їх походження, будова, функції, діагностичне значення. Гомологічні і аналогічні органи. Брунька

Визначення бруньки, як зачатку пагона. Класифікація бруньок. Морфолого-анатомічна будова. Видозміни бруньок. Використання у якості лікарської рослинної сировини. Стебло

Анатомічна характеристика стебла як осьової частини пагона: його формування та розвиток, гістогенні зони конуса наростання. Закономірності первинної будови, вторинна будова і її типи. Стелярна теорія, типи осьового циліндра вищих рослин. Листкові сліди і сліди галуження. Відмінні особливості у будові стебел трав'янистих одно- і дводольних рослин. Залежність вторинного потовщення у трав'янистих дводольних від індивідуальних особливостей та умов зростання. Закономірності будови стебла дерев'янистих рослин. Порівняльна характеристика анатомічної структури стебел голо- і покритонасінних рослин. Анатомічні ознаки, що використовуються для визначення стебла, як осьового органа, для встановлення життєвої форми рослини, належності до відділу, класу, а при можливості, - до родини та роду. Ознаки, що служать діагностичними для і певного об'єкта.

Анатомічна характеристика підземних видозмін пагона - кореневища, бульби, цибулини. Порівняльна діагностика осьової частини кореневищ - стебла вищих спорових (плаунів, хвощів, папоротей), одно- та дводольних покритонасінних рослин. Листок

Морфологічне визначення як органу. Філогенез листків. Листкорозміщення. Частини листків та їх функції. Типи та категорії листків. Формації листків - низові, серединні, верхові. Морфологія листкової пластинки. Метаморфози і редукція листків та їх частин. Морфологічний опис листків та їх ознаки, що використовуються у макроскопічному аналізі рослин і рослинної сировини.

Структурно-функціональні ознаки листа, формування анатомічної будови частин листка. Вплив екологічних факторів на морфолого-анатомічну структуру. Анатомічні ознаки, що використовуються у систематиці і враховуються при мікроскопічному аналізі рослинної сировини.

Корінь

Визначення як органу, розвиток кореня. Види коренів, типи кореневих систем. Спеціалізація і метаморфози коренів. Мікориза та бульбочки на коренях. Морфологічний опис коренів при макроскопічному аналізі рослин і сировини.

Структурно-функціональна характеристика кореня. Зони кореня, їх будова і функції. Первинна анатомічна будова. Відмінності у первинній будові рослин класів одно- і дводольних. Перехід до вторинної будови у голонасінних і покритонасінних дводольних. Типи вторинної будови коренів трав'янистих і дерев'янистих рослин. Особливості будови різних екологічних типів коренів та видозмін - коренеплодів, коренебульб. Анатомічні ознаки, за якими визначається корінь у разі мікроскопічного аналізу сировини.

Репродуктивні органи

Визначення репродуктивних органів. Еволюція репродуктивних структур від одноклітинних у водоростей до високо спеціалізованих у квіткових.

Квітка і суцвіття

Визначення квітки, як органу. Походження квітки. Частини квітки, їх функції та морфологічна характеристика. Двостатевість, одностатевість, однодомність, дводомність. Складання та розшифровка формули і діаграми квітки. Напрями еволюції квітки і її частин. Запилення. Мікро-і мегаспорогенез. Подвійне запліднення, розвиток насіння і оплодня.

Суцвіття як спеціалізований репродуктивний пагін, його біологічна роль. Структурні елементи суцвіття. Класифікація суцвіть, їх морфологічна характеристика, систематично-діагностичне значення.

Насінина

Походження, будова, характерні ознаки насінин голонасінних, одно- і дводольних покритонасінних. Класифікація насіння. Засоби для розповсюдження насіння і плодів. Значення насінин та їх практичне застосування.

Плід

Визначення плоду, як зрілої квітки. Складові частини плоду, їх походження. Плоди справжні і несправжні. Супліддя. Морфогенетична класифікація, морфологічні типи плодів, їх опис. Діагностичне значення морфологічних ознак плоду в макроскопії рослин і рослинної сировини. Біологічна роль, значення, використання плодів у якості лікарської рослинної сировини.

Розмноження і репродукція, чергування фаз розвитку

Розмноження як риса живої матерії. Категорії розмноження - статеве і безстатеве. Власне безстатеве розмноження зооспорами або спорами. Вегетативне розмноження та його форми, значення і практичне використання. Статеве розмноження і репродукція. Еволюція статевого процесу. Гаметогамія і агаметогамія. Чергування у циклі розвитку статевого і безстатевого розмноження, зміна ядерних фаз, чергування поколінь. Загальні закономірності онтогенезу. Життєвий цикл водоростей, мохів, плаунів, хвощів, папоротей, голонасінних і покритонасінних.

СИСТЕМАТИКА

Визначення систематики як біологічної науки. Мета, завдання, методи ботанічної систематики. Класифікація, номенклатура і філогенетика. Таксономічні категорії і таксони, бінарна номенклатура. Типи систем. Сучасні системи живих організмів. Поняття про нижчі і вищі рослини, їх відзнаки, класифікація.

Нижчі

Ціанобактерії

Загальна характеристика: будова клітин, живлення, розмноження, екологія, значення,

представники та їх застосування.

Водорості

Загальна характеристика: будова клітини і тіла, живлення, розмноження, екологія, значення, використання. Принципи класифікації водоростей. Порівняльна характеристика зелених і бурих водоростей, їх представники: улотрікс, спірогіра, хламідомонада, хлорела, вошерія, вольвокс, ламінарія, фукус. Гриби

Загальна характеристика грибів: будова клітини і тіла, живлення, розмноження, екологія, значення і використання. Принципи класифікації грибів. Характеристика класів фікоміцети, аскоміцети,  базидіоміцети.  Шапинкові  їстівні  та  отруйні  гриби.  Морфологія, розвиток, використання представників (мукор, ріжки, дріжджі, трутовик, печериця, пеніцілл тощо). Лишайники

Загальна характеристика, морфологічні і анатомічні типи слані, способи живлення і розмноження, екологія і значення. Морфологічний опис, використання представників: ягель, кладонія, уснея та ін.

Вищі спорові: мохи, хвощі, плауни, папороті

Прояв прогресивних ознак у зв'язку з виходом на сушу, чергування поколінь і зміна ядерних фаз у циклі розвитку. Класифікація на безсудинні (відділ моховидні) і судинні (відділи плауновидні, хвощевидні і папоротевидні). Характерні ознаки відділів, чергування поколінь у циклах розвитку. Морфологічні особливості, екологія, значення і використання представників (зозулин льон, сфагнум, плаун булавовидний і баранець, селягинела, хвощ польовий, папороть).

Вищі насінні

Прогресивні риси вегетативного тіла, форм розмноження і життєвого циклу. Поняття про насінину, як нове утворення в процесі еволюції вищих. Відділ голонасінні

Загальна характеристика відділу. Уява про стробіл. Процес запліднення. Утворення насіння. Чергування поколінь і зміна ядерних фаз. Класифікація. Характеристика класу хвойні, родин соснові, кипарисові і ефедрові. Таксономічні морфологічні ознаки родів сосна, ялина, ялиця, модрина, яловець, туя, ефедра; значення і застосування представників. Відділ покритонасінні

Прогресивні ознаки, походження, напрямки еволюції. Принципи і методи сучасної класифікації покритонасінних. Сучасні філогенетичні системи. Система А.Л.Тахтаджяна. Поділ відділу на класи і підкласи; загальна морфолого-анатомічна характеристика класів. Систематичний огляд родин і деяких родів. Видова діагностика лікарських та їстівних рослин, екологія, застосування.

Клас однодольні Родини цибулевих, злакових та їх представники.

Клас дводольні

Родини гречкових, капустяних, вересових, розоцвітих, бобових, селерових, жостерових, пасльонових, ранникових, ясноткових, айстрових. Лікарські рослини помірної зони: адоніс весняний, чистотіл великий, кропива дводомна, звіробій звичайний, подорожник великий, алтея лікарська, валеріана лікарська, дуб звичайний, береза бородавчаста, липа серцелиста, гіркокаштан звичайний, обліпиха крушиновидна, калина звичайна, бузина чорна, конвалія звичайна, лепеха тростинна тощо.

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЇ, ФІТОЦЕНОЛОГІЇ І ГЕОГРАФІЇ РОСЛИН

Основи екології рослин. Об'єкт дослідження екології - біосфера. Поняття про екосистеми і біоценози. Основні умови існування організмів. Екологічні фактори, їх вплив на рослину.

Основи геоботаніки, її завдання, цілі, розділи. Елементи флористичної геоботаніки: поняття про ареал, його типи; явища ендемізму, рослини космополіти, поняття про флору та її елементи; флористичні області Землі.

Елементи фітоценології: рослинні угрупування, їх утворення, структура та ознаки; рослинні зони і типи рослинного покрову Землі. Типи лісів, головні лісоутворюючі породи, лікарські рослини лісів. Рослинність степів, луків, полів, боліт, садів; водна рослинність. Рослинність вологих і сухих субтропіків, цінні субтропічні культури.

Рослинні ресурси України, їх охорона, раціональне використання, збереження та збагачення.

 

загрузка...